Thứ Tư, 26 tháng 1, 2011

HỢP ĐỒNG DU LỊCH

CÔNG TY DU LỊCH MEKONG
***********
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----oOo-----


 

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ


-          Căn cứ Luật Thương Mại nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2005
-          Hôm nay, ngày….. tháng…… năm 20…. Hai bên chúng tôi gồm có:

Bên A :…………………………………………………………….  
  Địa chỉ       : ……………………………………………….
  Điện thoại : …………………………. Fax: …………….
  Mã số thuế            : ……………………………..
  GPLHQT  : ………………………………..
  Do Ông (Bà): …………………..............Chức vụ: ……............ Làm đại diện

Bên B: ……………………………………………………………..  
  Địa chỉ       : ……………………………………………….
  Điện thoại : ……………………………………………                                     
  Do Ông(Bà): …………………….............. Chức vụ: …………Làm đại diện

Hai bên cùng thỏa thuận và thống nhất ký kết hợp đồng tham quan du lịch với các điều khoản sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG
               Bên A tổ chức cho bên B đi du lịch tuyến: 
               Thời gian: ………………
               Tổng số khách: ………
               Người lớn: ……………..
               Trẻ em ½ suất: ………...
               Trẻ em miễn phí: ………
       (Danh sách do bên B cung cấp, bao gồm tên khách, năm sinh, giới tính, quan hệ, gia đình)
               Giá tourGiá tour

Người lớn


Trẻ em từ 6-11 tuổi

Trẻ em dưới 6 tuổi
            Tiêu chuẩn dịch vụ:
-           Theo chương trình đính kèm
-           Bảo hiểm: mức bồi thường tối đa 10.000.000đ/trường hợp
-           Địa điểm đón khách:
-           Thời gian:                                Lúc:

ĐIỀU 2: TRÁCH NHIỆM BÊN B
1.      Bên B thanh toán cho bên A:
Chi phí tour:


Người lớn

Khách
X

/khách
=

Trẻ em 6-11 tuổi

Khách
X

/khách
=

Trẻ em < 6 tuổi

khách
X

/khách
=

Tổng số tiền tour
Bằng chữ:

·         Bên B thanh toán cho bên A số tiền tour đợt 1 là:
·         Số tiền còn lại sẽ thanh toán sau khi kết thúc chuyến tham quan 2 ngày
·         Nếu có phát sinh thêm thì bên B sẽ thanh toán sau khi đã thực hiện xong và theo bảng thanh lý hợp đồng
·         Phương thức thanh toán bằng:

2.      Bên B phải nhắc nhở các khách tham quan du lịch đem theo giấy tờ tùy thân (CMND và giấy khai sinh đối với trẻ em từ 11 tuổi trở xuống) và có trách nhiệm tự quản lý hành lý của mình.

ĐIỀU 3:  ĐIỀU KHOẢN ĐIỀU CHỈNH GIÁ TOUR
Sau khi hợp đồng đã ký kết, do số lượng khách bên B thay đổi (tăng hoặc giảm). Bên A phải xác định lại giá tour báo cho bên B và làm phụ lục hiệu chỉnh hợp đồng (nếu cần)

ĐIỀU 4:          ĐIỀU KHOẢN PHẠT DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG
Bên A không có quyền tự thay đổi chất lượng các dịch vụ đã thỏa thuận trong chương trình tour. Trường hợp bên A tự thay đổi không được sự đồng ý của bên B, bên A phải chịu phạt 5% trị giá hợp đồng.

Nếu bên A đã nhận tiền cọc của bên B mà tự ý hủy hợp đồng thì phải hoàn trả lại cho bên B số tiền cọc đã nhận và chịu phạt 10% trị giá hợp đồng. Ngoại trừ các trường hợp bất khả kháng như: thiên tai, dịch họa... không thể tổ chức được chuyến tham quan thì bên A phải hoàn trả tiền cọc đã nhận cho bên B.

Hợp đồng này được thành lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị như nhau.

                 ĐẠI DIỆN BÊN A                                                            ĐẠI DIỆN BÊN B


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng Phổ biến