Thứ Hai, 11 tháng 7, 2011

HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------

HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN
Số:    /HĐVC/2011

-         Căn cứ Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005;
-         Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005;
-         Căn cứ khả năng và nhu cầu của hai bên.
   
        Hôm nay, ngày ….. tháng …...năm …………….,  chúng tôi gồm có:
BÊN A :     CÔNG TY………………………………………….
Đại diện: ……………………………    Chức vụ: ………………..
Địa chỉ :      .
Điện thoại: ……..................     Fax: ……………
Mã số thuế: ………………

BÊN B:  …………………………………………………………
Đại diện:                                                            Chức vụ: …………………
Địa chỉ :
Điện thoại:                                         Fax:
Mã số thuế:
   Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng vận chuyển mặt hàng ………………………………………………………. với các điều khoản như sau:
Điều 1: Nội dung hợp đồng.
Bên A đồng ý giao, Bên B đồng ý nhận vận chuyển ……………………………….. …………………………………………………. cho bên A như sau:
1.     Loại hàng:
Tên:
Kích thước:
Trọng lượng:
2.     Khối lượng vận chuyển: Theo khối lượng thực tế vận chuyển mà bên A có nhu cầu và thông báo cho bên B qua địa chỉ email được hai bên thống nhất sử dụng
3.  Địa điểm vận chuyển: Từ……………………………Đi………………………, bằng đường bộ.
4.     Thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày ký đến hết ngày …./…./……….
5.     Số xe vận chuyển:  Bên B sẽ báo qua email cho bên A từng số xe đưa vào vận chuyển.
Điều 2: Giá cả và phương thức thanh toán.
1.     Giá vận chuyển: Đơn giá vận chuyển (chưa bao gồm thuế VAT) được tính cụ thể theo từng loại thiết bị văn phòng, theo thời điểm và cung đường vận chuyển lúc nhận hàng do hai bên thoả thuận qua phụ lục hợp đồng bằng email của hai bên.
2.     Phương thức thanh toán:  Căn cứ vào phiếu vận chuyển do bên A phát hành và biên nhận vận chuyển của bên B. Bên A thanh toán đầy đủ chi phí vận chuyển  bằng tiền mặt cho bên B  ngay sau khi nhận hàng.
3.     Thời gian thanh toán chậm nhất không quá 03 ngày kể từ ngày giao chứng từ vận chuyển.
4.     Hình thức thanh toán: Bằng tiền mặt.
Điều 3: Trách nhiệm của các bên.
1.     Trách nhiệm của bên A.
-    Thông báo trước 01 ngày kế hoạch đợt giao hàng của bên A cho bên B biết để bên B bố trí xe.
-         Bố trí thủ kho giao, nhận cho bên B để giải phóng xe nhanh chóng kịp thời .
-         Thanh toán kịp thời cho bên B theo quy định tại Điều 2
-         Đảm bảo thủ tục hàng hoá để xe bên  B vận chuyển được nhanh chóng, thuận lợi.
-         Bốc xếp hai đầu do bên A đảm nhận. Nếu trường hợp bên A yêu cầu bên B xuống hàng thì bên A có trách nhiệm thanh toán tiền xuống hàng cho bên B ngay sau khi xuống hàng xong. Giá xuống hàng do hai bên thoả thuận.
2.     Trách nhiệm của bên B.
-         Cung cấp đúng số xe mà Bên B thông báo cho Bên A trước mỗi lần vận chuyển và không được chuyển hàng hóa từ xe này sang xe khác.
-         Vận chuyển hàng hóa đầy đủ, an toàn đến địa điểm đã định.
-         Đảm bảo nhận và giao hàng hóa đúng thời gian thỏa thuận, nếu chậm trễ mà gây thiệt hại cho Bên A thì phải bồi thường. Giá trị bồi thường sẽ căn cứ vào giá trị thiệt hại thực tế.
-         Chịu mọi chi phí liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa.
-         Mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật.
-         Cung cấp đầy đủ các chứng từ cần thiết khi yêu cầu thanh toán.
Điều 4:  Cam kết chung.
-         Hai bên cam kết thực hiện đúng những điều khoản đã thoả thuận được ghi trong hợp đồng này và mọi thoả thuận cụ thể từng đợt hàng qua địa chỉ email hai bên đã thông báo và thống nhất sử dụng.
-         Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu có gì cần sửa đổi bổ sung, hai bên sẽ thảo luận và thống nhất bằng văn bản phụ lục hợp đồng cụ thể.
-         Mọi vấn đề khó khăn trở ngại trong quá trình thực hiện hợp đồng được hai bên thương lượng giải quyết tinh thần hợp tác. Nếu hai bên không tự giải quyết được thì sẽ được đưa ra toà án kinh tế thành phố Hồ Chí Minh giải quyết. Quyết định của Toà án kinh tế là điều kiện bắt buộc thi hành đối với hai bên.
-         Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký đến ….. tháng … năm …………
-         Hợp đồng này được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

             ĐẠI DIỆN BÊN A                                                   ĐẠI DIỆN BÊN B    

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng Phổ biến