Thứ Ba, 19 tháng 7, 2011

ĐÀ LẠT - THÀNH PHỐ NGÀN HOA

THÀNH PHỐ TÌNH YÊU – THÀNH PHỐ NGÀN HOA
 ĐÀ LẠT
   (Ñi veà baèng xe - 4 ngaøy 3 ñeâm)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Khôûi haønh: Thöù ba, thöù naêm, thöù baûy haøng tuaàn 

Ngaøy 1 : Tp.HCM – Ñaø Laït (300 km)                        AÊn saùng, tröa, chieàu
Saùng :  Ñoùn quyù khaùch taïi ñieåm heïn khôûi haønh rôøi TP.Hoà Chí Minh ñi Ñaø Laït. Ñoaøn duøng ñieåm taâm saùng taïi Daàu Giaây. Treân ñöôøng gheù Baûo Loäc tham quan thaùc Dambri – moät trong nhöõng ngoïn thaùc noåi tieáng ñeïp vaø huøng vó  ôû Baûo Loäc.
Chieàu :   Ñeán Ñaø Laït, veà khaùch saïn nhaän phoøng nghæ ngôi.
Toái :     Quyù khaùch ñi daïo phoá ñeâm Ñaø Laït, thöôûng thöùc moùn ngon ôû chôï ñeâm Aâm Phuû, höông vò caø pheâ phoá nuùi ôû quaùn Thuûy Taï,ngaém caûnh Hoà Xuaân Höông. Nghæ ñeâm taïi Ñaø Laït.
Ngaøy 2 : Ñaø Laït                                                       AÊn saùng buffet, tröa, chieàu
Saùng :    Quyù khaùch ñi thöôûng ngoaïn moät quaàn theå phong caûnh ñeïp nhaát cuûa cao nguyeân laâm vieân nhö: Thaùc Ankoroet, Suoái Vaøng - Suoái Baïc, hoà Dankia, Thung Luõng Vaøng. Doïc ñöôøng ngoaïn caûnh ngoaïi oâ Ñaø Laït vôùi nhöõng vöôøn rau caûi truø phuù. Ñoaøn tieáp tuïc ñi ngang xaõ Laùt - moät buoân laøng cuûa daân toäc Laït. Quyù khaùch coù theå chinh phuïc ñænh Langbiang baèng xe ñaëc chuûng, töø ñænh nuùi, chieâm ngöôõng toaøn caûnh thaønh phoá Ñaø Laït thô moäng, huyeàn aûo trong söông môø.
Chieàu : Quyù khaùch vieáng nhaø thôø Domain – De – Marie, Bieät Ñieän Baûo Ñaïi, Vöôøn Hoa Thaønh Phoá  (Vöôøn hoa Bích Caâu).
Toái :      Quyù khaùch tham döï Leã Hoäi Coàng Chieâng vôùi ngöôøi daân toäc baûn ñòa, uoáng röôïu caàn, thöôûng thöùc thòt röøng beân aùnh löûa hoàng trong ñieäu nhaïc cao nguyeân huyeàn. Nghæ ñeâm taïi Ñaø Laït.  
Ngaøy 3 : Ñaø Laït                                                                     AÊn saùng buffet, tröa, chieàu
Saùng :   Quyù khaùch ñi ñoø tham quan hoà Tuyeàn Laâm, vieáng Thieàn Vieän Truùc Laâm, ñi caùp treo qua  ñoài Robin, ngaém caûnh röøng thoâng, hoà Tuyeàn Laâm, nuùi Phöôïng Hoaøng töø treâân cao.
Chieàu :  Quyù khaùch tham quan Ñoài Moäng Mô hoaëc Thung Luõng Tình Yeâu, xem tranh theâu ôû Ñaø Laït Söû Quaùn, mua saém taïi chôï Ñaø Laït, ñi xe ngöïa coå 4 baùnh daïo quanh hoà Xuaân Höông.
Toái :        Nghæ ñeâm taïi Ñaø Laït.
Ngaøy 4 : Ñaø Laït - Tp.HCM (300 km)                             AÊn saùng buffet, tröa
Saùng :   Laøm thuû tuïc traû phoøng. Xe ñöa ñoaøn ñi tham quan Thaùc Prenn, sau ñoù rôøi Ñaø Laït veà TP.HCM. Treân ñöôøng  gheù thò traán Baûo Loäc, quyù khaùch thöôûng thöùc ñaëc saûn traø, caø pheâ.
Chieàu :  Ñeán TP.Hoà Chí Minh, chia tay, taïm bieät quyù khaùch vaø heïn ngaøy taùi ngoä.

% . Thöù töï caùc ñieåm tham quan HDV coù theå linh hoaït thay ñoåi cho phuø hôïp nhöng vaãn ñaûm baûo ñaày ñuû chöông trình
GIÁ VÉ  (troïn goùi cho 1 khaùch)
KHÁCH SẠN
VIỆT NAM - VIỆT KIỀU
PHỤ PHÍ
Ngoại Quốc
Phoøng 1 K
2 sao
2.240.000 ñ
200.000 ñ
375.000 ñ
3 sao
2.495.000 ñ
780.000 ñ
4 sao
2.995.000 ñ
1.350.000 ñ

Giaù Treân Bao Goàm:
o    Vaän chuyeån : Xe ñôøi môùi coù maùy laïnh ñöa ñoùn khaùch ñi theo chöông trình trong tour
o    Khaùch saïn: (1 phoøng 2 khaùch), maùy laïnh, tivi, tuû laïnh, ñieän thoaïi, nhaø veä sinh rieâng. maùy nöôùc noùng.
                2 sao: Red Sun, Taàm Xuaân, Suoái Caùt, Aùnh Döông, Huøng Phong
      3 sao: Mai Vaøng, Le Petit paris, Kyø Hoøa, Caåm Ñoâ, Ñaïi Lôïi, Huøng Vöông
      4 sao: Sammy, Golf 3, Ngoïc Lan, Hoaøng Anh- Ñaø laït, Blue Moon
      (Hoaëc caùc khaùch saïn töông ñöông)
o    AÊn uoáng : 3 böõa trong ngaøy ( ñoåi moùn thöôøng xuyeân theo aåm thöïc töøng ñòa phöông).
                         Khoâng aên tröø laïi 645.000 ñ
o    Veù vaøo cöûa caùc thaéng caûnh
o    Höôùng daãn vieân thuyeát minh tieáng Vieät phuïc vuï suoát tuyeán.
o    Khaên laïnh, nöôùc suoái Aquafina ( 1 khaên + 1 chai/ ngaøy).
o    Quaø taëng xoå soá vui coù thöôûng.
o    Baûo hieåm troïn tour vôùi möùc toái ña 10.000.000/tröôøng hôïp.
Giaù khoâng bao goàm :
§  Caø pheâ thuûy taï, xe ngöïa, xe leo nuùi, caùp treo, chöông trình giao löu vaên hoùa coàng chieâng, aên uoáng  ngoaøi  chöông trình, chi phí caù nhaân vaø caùc dòch vuï vui chôi giaûi trí khaùc.
Giaù veù cho treû em :
§  12 tuoåi trôû leân    : mua 1 veù
§  06 - 11 tuoåi        : mua 1/2 veù
§  05 tuoåi trôû xuoáng  : Mieãn phí, gia ñình töï lo cho beù, nhöng 2 ngöôøi lôùn chæ keøm 01 treû em, neáu treû em ñi keøm nhieàu hôn thì töøø treû thöù 02  phaûi mua 50% veù.
           (Tieâu chuaån 1/2 veù : ñöôïc 01 xuaát aên + 01 gheá ngoài vaø nguû gheùp chung vôùi gia ñình)
Tröôøng hôïp huûy veù :
§  Sau khi ñaêng kí, huûy tour tröôùc 48 giôø tröôùc ngaøy khôûi haønh, quyù khaùch ñöôïc hoaøn tieàn giaù tour 100%
§  Huûy tour trong voøng 24 giôø tröôùc ngaøy khôûi haønh, chòu phí 20%
§  Huûy tour vaøo saùng ngaøy khôûi haønh, chòu phí 30%
v   Tröôøng hôïp ñoåi ngaøy ñi: Mieãn phí cho 1 laàn ñoåi tröôùc ngaøy khôûi haønh 2 ngaøy. Neáu ít hôn 2 ngaøy seõ ñöôïc tính nhö tröôøng hôïp huûy tour trong voøng 24 giôø tröôùc ngaøy khôûi haø
v   Tröôøng hôïp coâng ty huûy tour hay hoaõn tour do thieân tai, dòch beänh, coâng ty thanh toaùn cho quyù khaùch ñuùng soá tieàn tour maø khoâng phaûi traû theâm baát kì khoaûn naøo khaùc.
 Xin löu yù : Quyù khaùch  mang theo giaáy tôø tuøy thaân baûn chính :
ü   Khaùch ngoaïi quoác phaûi mang hoä chieáu, visa.
ü   Khaùch Vieät Nam mang theo Chöùng Minh Nhaân Daân.
ü   Treû em mang theo baûn sao giaáy Khai Sinh coù thò thöïc.

MỌI CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ
NGUYỄN QUỐC TOÀN
Mobill: 0906 942 665
Y!M: quachtuankha
Skype: quoctoantourist
Haân Hoan Chaøo Ñoùn Quyù Khaùch

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng Phổ biến